eDurope


eDurope je webový portál, ktorého cieľom je priamo prepojiť prax s vedomosťami nadobudnutými počas štúdia, študentským prácam dať pridanú hodnotu a v konečnom dôsledku zlepšiť uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl na trhu práce.

firmy, mimovládky a verejný sektor vystupujú v eDurope v roli zadávateľov a do systému nahrávajú požiadavky na rešerše, výskumné témy alebo analýzy. Stranu ponuky tvoria študenti, ktorí zadania spracujú ako záverečné práce, menšie semestrálne zadania, či ateliéry.

úlohu sprostredkovateľa plnia pedagogickí a výskumní pracovníci vysokých škôl, vypisujúci tieto témy pre študentov na príslušných fakultách. Významnou pridanou hodnotou je prehľad o aktuálnom dianí a široká sieť kontaktov v odvetví, ktorými títo pracovníci disponujú.

študenti a vyučujúci na vysokej škole sú totiž skvelým zdrojom riešení problémov, na ktoré vlastné zdroje zadávateľa nestačia. Výskum, prieskum alebo analýza pre zadávateľa často nie sú dostupné kvôli vysokej cene, alebo ich na slovensku nikto pre danú oblasť neposkytuje. Ďaľšou neľahkou výzvou pre zadávateľov je hľadanie talentovaných a schopných zamestnancov. Spolupráca v systéme eDurope prináša zadávateľom kontakt s mladými šikovnými odborníkmi tesne pred vstupom na trh práce.

priamy kontakt s problémami praxe je zároveň skvelým hnacím motorom výuky a silnou motiváciou študentov i vyučujúcich. Pozitívne vplýva na kvalitu štúdia a na uplatniteľnosť absolventov. Kontakty na zadávateľov sú cenným zdrojom výskumnej spolupráce, financovania a spätnej väzby. Spolupráca študentov rôznych odborov na jednej téme je dnes výnimkou. Reálne výzvy z praxe však vyžadujú často práve interdisciplinárny prístup a riešenia. V eDurope sa na riešení môžu podieľať študenti rôznych fakúlt, každý prácou v rozsahu svojej špecializácie. Takéto zadania tiež testujú tímovú spoluprácu študentov a pripravujú ich na rosiahlejšie výskumné projekty pod systematickým vedením pedagógov.


eDurope je projektom občianskeho združenia project.velvet a je podporený International Visegrad Fund a Gratex Interntational.