sociálne podnikanie


implementácia kurzu rozvojového sociálneho podnikania sa v rámci študijných programov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začala v septembri 2016.

kurz navštevuje 19 študentov a študentiek zo siedmich štúdijných odborov, čím sa zvýrazňuje interdisciplinárny prístup v rámci kurzu. Študenti a študentky boli vyberaní na základe svojho životopisu a krátkeho motivačného listu, v ktorom v šiestich vetách uviedli príklad funkčného sociálneho podniku doma alebo v zahraničí.

projekt je zameraný na vytvorenie a realizáciu kurzu rozvojového sociálneho podnikania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je priviezsť myšlienku sociálneho podnikania na akademickú pôdu, predstaviť študentom možnosti realizácie sociálneho podniku v podmienkach na Slovensku a v zahraničí a poskytnúť im na to vhodné teoreticko-praktické vedomosti a nástroje.

kurz prebieha prezenčnou formou participatívnej výučby priamo na pôde Právnickej fakulty ako aj formou e-learningu s účasťou zahraničných expertov (napr. University in Oslo, či Wirtschaftsuniversität Wien), kde tieto študijné predmety už dlhodobo vyučujú a implementujú do praxe a domácich lektorov pochádzajúcich z radov inovatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí sa myšlienkou podnikať sociálne zaoberajú v metodologicko-teoretickej alebo praktickej rovine.

výstupom 2-semestrálneho kurzu a podmienkou udelenia 4 kreditov bude návrh sociálneho podniku pre konkrétnu lokalitu alebo región Slovenska. Študenti a študentky na ňom v skupinách pracujú počas akademického roka pod mentoringom skúsených lektorov. Podstatou má byť inovatívny prístup k problému, uplatniteľnosť v praxi a impakt, akou projekt prispeje k riešeniu nastaveného problému.


projekt bol podporený v grantovej výzve Rozvojové vzdelávanie Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) a Nadáciou Eset.